page top

活動組織のご紹介

木島平村の活動組織

市町村別の各組織の活動エリアです。※市町村名をクリックするとPDFファイルを表示します

木島平村の土地改良区別の各組織別の活動エリア

木島平村の活動組織 一覧

 • 和栗沖地域保全会
 • 御堀丹後保全会
 • 新橋地区保全会
 • 第3工区保全会
 • 八丁原保全会
 • 島保全会
 • 上原保全会
 • 池の平保全会
 • 糠干保全会
 • 馬曲保全会
 • 剣立保全会
 • 稲荷保全会
 • 上原西保全会
 • 上木島揚堰保全会
 • 西原新堰保全会
 • 上堰管理保全会
 • 内山「農地・水」保全会
 • 原大沢保全会
 • 平沢保全会